Voorwaarden

Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OPGESTELD DOOR DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL
PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE LEERDAM EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (4143 HS) LEERDAM AAN DE
GILDENSTRAAT 17. Vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van 8 maart 2018 en gedeponeerd onder nummer
34179289 bij de Kamer van Koophandel.


Artikel 1. Definities
• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
• Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
• Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van
de Producten of geleverde diensten;
• Geschillencommissie PPP: de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde geschillencommissie;
• Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
• Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de vereniging Platform Promotional
Products, die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
• Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
• Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
• Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde
en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren diensten, waaronder
adviezen en creatieve uitingen;
• Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt
verwezen in de Order of de Overeenkomst.
• Website: De webshop van Leverancier waarop Producten worden aangeboden die door Afnemers kunnen worden
afgenomen.


Artikel 2 Toepasselijkheid
• Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier en op iedere
Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.
• Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door
Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en
schriftelijk is aanvaard.
• Lid 3: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Leverancier voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en dat zij
op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Lid 4: Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
• Lid 5: Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.


Artikel 3 Aanbiedingen
• Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Leverancier vrijblijvend en dienen als één geheel te worden
opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na
deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
• Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten,
gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks
uitdrukkelijk wordt bevestigd.
• Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale
omstandigheden en gedurende normale werktijden.
• Lid 4: De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Leverancier kan
echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en
overige informatie op de website en in andere van Leverancier afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud
van.


Artikel 4 De overeenkomst
• Lid 1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden dan wel nadat door Leverancier na uitlatingen van de Afnemer een
begin met de uitvoering is gemaakt. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de
spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als
orderbevestiging.
• Lid 2: Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Leverancier onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet door de Leverancier is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
• Lid 3: Indien een aanbod door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 3 (drie)
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De Leverancier deelt zulk een herroeping
onverwijld mee aan de Afnemer.
• Lid 4: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Leverancier passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
web omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Leverancier daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• Lid 5: Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Afnemer onjuiste
gegevens zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens
zijn ontvangen.
• Lid 6: De Leverancier kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden. De Leverancier die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of
daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten
van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Afnemer mede.
• Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Leverancier
gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar
schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of
nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door
Leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren
aan Leverancier.
• Lid 8: Indien een Afnemer, na de totstandkoming van de Overeenkomst deze voortijdig geheel of gedeeltelijk wil
beëindigen dan is de Afnemer jegens de Leverancier de kosten verschuldigd die de Leverancier heeft gemaakt, met
betrekking tot: reeds ingekochte Producten, de door de Leverancier account/begeleidingsuren en de kosten van
externe ingeschakelde partijen.


Artikel 5 Prijzen
• Lid 1: Alle op de website en in andere van Leverancier afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw
(tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
• Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde
van deze aanbieding voor Leverancier geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van
grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze
prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Leverancier aan Afnemer worden doorberekend, ook in het
geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
• Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een
termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7
werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.
• Lid 4: Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder
geval in het bestelproces getoond.

Artikel 6 Levering van bewerkte Producten
• Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte (c.q.
samengestelde) Producten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal
in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd haar
verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
• Lid 2: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan
Afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat
geval verplicht Leverancier zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te
bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welke geacht wordt
te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.
• Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn
niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Our Servies

Snel geleverd
Klantenservice
Van 8 tot 18 uur
Scherpe prijs
direct besparen
Ruime keuze
Zeer groot aanbod
Maatwerk
en advies!